KOSTRA nøkkeltall

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vindafjord Kostragruppe 01 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 4 324 4 596 4 644 4 475 4 777 26 513 28 881 19 589 71 744 75 386 114 601 125 030 170 679 39 633 42 673 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 48 605 50 921 57 263 54 337 63 271
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 4,6 4,9 5,0 4,8 5,2 3,8 4,5 .. 3,6 3,8 3,4 3,7 .. 4,6 5,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 4,6 4,9 .. 5,3 6,2
Landbrukseiendommer (antall) antall 938 934 929 924 921 6 921 6 473 .. 20 108 20 022 33 956 34 028 .. 8 687 8 617 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 10 471 10 389 .. 10 314 10 267
Jordbruksbedrifter (antall) antall 382 382 379 377 375 1 519 1 433 .. 4 696 4 628 6 859 6 839 .. 1 946 1 912 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 4 176 4 118 .. 4 035 3 986
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 77 791 78 140 77 080 77 464 77 455 344 261 320 359 .. 1 239 897 1 236 972 1 562 192 1 594 643 .. 556 149 552 987 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 995 047 999 003 .. 999 171 998 306
Produktivt skogareal (dekar) dekar 202 310 200 680 200 577 200 577 200 839 2 957 105 2 708 550 .. 8 109 994 8 107 745 12 432 815 12 613 957 .. 2 230 362 2 231 025 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580 1 378 342
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 27,5 2,6 30,7 22,0 8,4 145,5 73,4 133,3 1 041,6 515,2 1 177,5 1 048,7 984,7 284,0 244,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 459,1 508,8 771,8 761,6 719,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 27,5 2,6 25,9 22,0 8,4 135,9 63,2 75,1 465,7 152,4 434,6 326,7 537,6 240,6 175,8 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 255,1 401,4 621,2 470,5 607,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 9,6 10,2 58,2 575,9 362,8 742,9 722,0 447,1 43,4 69,1 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 204,0 107,4 150,6 291,1 111,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 312 248 184 319 205 549 575 1 133 2 559 2 665 4 299 4 899 8 125 348 357 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 1 841 2 047 2 455 1 915 1 761
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 26 40 36 41 35 293 290 213 874 890 1 554 1 560 2 008 393 378 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 431 435 467 447 504

Kontakt