KOSTRA nøkkeltall

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vindafjord Kostragruppe 01 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2021 2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,7 3,0 3,8 4,1 4,3 4,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,9 1,3 1,4 1,5 1,8
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 955 1 999 2 372 2 684 2 895 3 100
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 847 940 1 163 1 212 1 303 1 328
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 584 512 485 1 124 1 238 881
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 264 299 285 310 322 307
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,4 1,9 2,9 3,2 3,2 4,7
Utlån per innbygger (antall) antall 1,6 2,2 2,4 2,4 2,3 2,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 15,6 17,1 10,1 13,3 12,8 14,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. 16,2 14,4 16,6 18,1 17,6
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt