KOSTRA nøkkeltall

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vindafjord Kostragruppe 01 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2020 2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,1 3,0 3,7 4,0 4,1 4,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,9 1,2 1,4 1,4 1,7
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 402 1 930 2 235 2 514 2 630 2 921
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 696 918 1 169 1 167 1 217 1 291
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 79 702 635 1 353 1 460 1 114
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 252 291 299 295 303 307
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,6 1,9 2,8 2,7 2,8 4,4
Utlån per innbygger (antall) antall 1,7 2,1 2,2 2,1 2,1 2,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 15,4 17,9 10,3 13,6 13,1 14,8
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. 17,2 13,0 15,8 17,1 16,9
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt