KOSTRA nøkkeltall

Viken

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Viken fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . . . . 4 834 4 884 5 145 5 357 5 604 6 624 4 695 4 891 5 089 5 391 6 390 3 637 3 824 3 769 3 932 4 947
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . . . . 961 1 917 1 872 2 468 3 009 2 582 1 715 1 634 2 153 2 622 2 368 1 389 963 1 265 1 635 1 030
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) kr . . . . 311 097 178 769 194 535 195 320 207 665 239 569 184 639 194 538 195 326 207 665 239 570 157 211 173 897 166 449 168 952 212 958
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 prosent . . . . 19,8 51,6 43,1 42,9 42,8 34,0 53,0 43,1 42,9 42,8 34,0 40,3 49,4 44,3 42,9 21,5
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, trikk, bybane og T-bane) per innbygger (kr) kr . . . . 2 428 1 818 1 842 1 956 1 979 2 411 1 917 1 946 2 051 2 115 2 653 1 515 1 540 1 546 1 650 2 349
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) kr . . . . 10 443 456 501 537 653 387 398 437 468 568 4 4 5 5 13
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 antall . . . . 48 101 66 638 71 255 73 311 75 730 50 975 106 300 113 037 116 563 119 688 76 599 62 315 65 653 68 719 70 424 41 784
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 prosent . . . . 28,9 25,0 24,1 22,9 22,0 22,3 13,8 13,3 12,7 12,2 13,0 27,4 25,3 24,1 22,9 30,2
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) antall . . . . 18 20 20 19 20 19 20 20 20 20 20 18 18 18 19 18
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) prosent . . . . 28,0 42,2 40,8 42,5 39,9 33,6 42,2 40,8 42,5 39,9 33,6 35,1 31,4 30,7 30,5 29,9
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.