KOSTRA nøkkeltall

Vega - 1815 (Nordland - Nordlánnda)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vega Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 617 596 667 681 639 36 518 36 906 41 055 39 611 71 297 49 888 49 859 54 444 54 126 53 714 12 291 13 466 13 435 14 217 31 850 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 59 683 58 909 65 467 66 294 65 891 59 683 58 909 65 467 66 294 65 891
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 2,3 2,2 2,5 2,6 2,4 3,7 3,7 4,2 .. 4,9 3,7 3,7 4,0 .. 4,5 6,7 7,4 7,4 .. 4,4 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 3,2 3,1 3,5 .. 3,6 3,2 3,1 3,5 .. 3,6
Landbrukseiendommer (antall) antall 267 267 265 263 262 9 981 9 981 9 890 .. 14 647 13 537 13 537 13 485 .. 11 876 1 825 1 825 1 806 .. 7 211 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 18 879 18 879 18 809 .. 18 302 18 879 18 879 18 809 .. 18 302
Jordbruksbedrifter (antall) antall 61 55 52 53 49 1 818 1 754 1 696 .. 3 010 1 910 1 864 1 834 .. 1 826 390 378 377 .. 1 479 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 2 142 2 072 1 992 .. 1 879 2 142 2 072 1 992 .. 1 879
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 15 101 15 144 15 057 14 785 15 169 421 265 424 157 424 456 .. 643 060 380 617 386 290 385 299 .. 415 465 82 541 81 600 81 333 .. 356 828 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 555 065 558 536 551 485 .. 548 536 555 065 558 536 551 485 .. 548 536
Produktivt skogareal (dekar) dekar 3 512 3 512 3 512 3 484 3 484 4 430 744 4 430 744 4 438 010 .. 6 054 198 5 789 460 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 278 991 278 991 253 987 .. 5 229 898 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 4 494 335 4 494 335 4 514 149 .. 4 364 267 4 494 335 4 494 335 4 514 149 .. 4 364 267
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 3,0 5,1 1,0 0,9 0,0 480,8 228,6 322,1 164,7 222,3 389,5 336,9 418,9 214,2 220,0 599,3 340,2 573,8 119,2 102,9 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 436,3 490,6 494,8 215,3 474,4 436,3 490,6 494,8 215,3 474,4
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,5 4,1 1,0 0,9 0,0 180,1 61,2 90,6 87,2 113,1 205,2 79,8 96,2 149,0 71,8 345,7 228,1 305,5 77,9 73,2 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 279,3 171,2 256,1 103,2 125,2 279,3 171,2 256,1 103,2 125,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 300,7 167,4 231,5 77,5 109,2 184,3 257,1 322,7 65,2 148,2 253,6 112,1 268,3 41,3 29,7 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 157,0 319,4 238,7 112,1 349,2 157,0 319,4 238,7 112,1 349,2
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 20 103 25 4 49 1 022 1 336 1 933 1 472 1 930 1 284 1 949 1 964 1 985 1 055 124 84 75 52 1 518 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 1 364 2 133 1 711 1 462 1 541 1 364 2 133 1 711 1 462 1 541
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 19 16 31 17 12 531 360 424 527 537 582 638 702 633 491 44 53 51 47 381 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 883 764 992 877 790 883 764 992 877 790

Kontakt