KOSTRA nøkkeltall

Vang - 3454 (Innlandet)

Samferdsel

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vang Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent . . . . 38,9 11,3 11,8 12,6 13,2 7,4 14,7 15,0 14,4 14,5 15,7 14,6 14,9 14,3 14,5 15,6 . . . . 17,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent . . . . 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 34,9 59,2 59,2 59,5 60,4 61,3 60,6 60,6 60,9 61,8 62,7 . . . . 48,1
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent . . . . 16,5 -61,4 82,1 20,3 34,9 31,4 33,9 32,4 29,4 28,2 25,8 30,4 35,6 28,5 28,5 27,2 . . . . 26,9
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent . . . . 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 30,5 29,0 28,6 27,8 27,7 29,6 28,2 27,8 27,0 26,8 . . . . 47,2
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . . . . 1 832 1 176 1 705 1 956 1 762 4 637 1 524 1 686 1 773 1 816 1 827 1 480 1 689 1 797 1 809 1 826 . . . . 1 373
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr . . . . 16 333 36 290 41 935 25 403 25 403 14 325 19 670 20 165 22 044 21 489 22 006 20 549 21 301 22 217 21 687 22 793 . . . . 18 270
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . . 2 994 576 780 1 123 2 620 1 963 913 1 068 1 221 1 340 1 271 870 1 032 1 208 1 505 1 329 . . . . 1 159
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km . . . . 7 128 138 147 154 97 5 523 5 707 5 517 5 603 5 761 5 651 5 845 5 664 5 757 5 923 . . . . 636
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . . 1 783 255 503 921 429 3 321 988 1 072 1 160 1 218 1 219 895 1 000 1 129 1 116 1 094 . . . . 1 202
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr . . . . 155 833 149 877 290 786 538 695 255 426 115 505 120 940 130 403 140 444 147 675 155 710 121 790 135 176 152 176 150 836 155 560 . . . . 121 561
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.