KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0137 (Østfold)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 21,4 19,4 0,0 0,0 11,1 11,1 13,0 13,1 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 18,2 17,2 15,1 15,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 100,0 100,0 64,5 84,0 41,4 43,8 38,3 42,8 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 75,6 78,0 74,7 75,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 50,2 41,5 41,3 48,2 31,6 35,0 37,3 33,9 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 37,9 36,0 38,0 38,9
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,0 0,0 6,5 0,0 38,0 37,3 39,7 36,2 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 15,9 14,9 17,0 16,5
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 611 415 614 829 1 175 1 198 1 297 1 361 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 1 175 1 242 1 322 1 486
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 12 857 6 486 13 350 35 714 13 570 11 168 13 709 14 010 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 19 507 21 343 21 143 24 305
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 0 2 199 928 2 176 884 912 986 1 008 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 627 722 854 811
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 6 6 0 0 99 100 127 120 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 326 299 276 280
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 611 415 613 828 1 004 989 1 105 1 180 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 649 659 703 784
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 113 143 71 355 108 161 185 160 80 687 79 535 81 682 83 358 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 104 983 110 738 113 891 128 115
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.