KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0137 (Østfold)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 21,4 19,4 0,0 0,0 16,0 11,1 11,1 13,0 13,1 16,0 24,6 25,1 24,6 19,9 21,4 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 18,2 17,2 15,1 15,4 15,8 18,2 17,2 15,1 15,4 15,8
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 100,0 100,0 64,5 84,0 100,0 41,4 43,8 38,3 42,8 49,2 62,4 63,4 63,6 64,2 70,5 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 75,6 78,0 74,7 75,0 75,8 75,6 78,0 74,7 75,0 75,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 50,2 41,5 41,3 48,2 43,6 31,6 35,0 37,3 33,9 26,4 27,6 30,9 33,3 26,3 22,4 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 37,9 36,0 38,0 38,9 39,8 37,9 36,0 38,0 38,9 39,8
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 38,0 37,3 39,7 36,2 32,2 30,6 30,2 29,9 29,1 25,8 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 15,9 14,9 17,0 16,5 15,9 15,9 14,9 17,0 16,5 15,9
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 611 415 614 829 819 1 175 1 198 1 297 1 361 1 498 838 872 1 028 1 074 1 125 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 1 175 1 242 1 322 1 486 1 525 1 175 1 242 1 322 1 486 1 525
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 12 857 6 486 13 350 35 714 31 240 13 570 11 168 13 709 14 010 17 219 18 959 17 571 18 441 19 880 21 012 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 19 507 21 343 21 143 24 305 23 562 19 507 21 343 21 143 24 305 23 562
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 0 2 199 928 2 176 2 482 884 912 986 1 008 712 755 1 046 1 055 1 417 1 466 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 627 722 854 811 960 627 722 854 811 960
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 6 6 0 0 4 99 100 127 120 114 645 663 649 535 527 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 326 299 276 280 288 326 299 276 280 288
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 611 415 613 828 819 1 004 989 1 105 1 180 1 268 744 746 885 934 961 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 649 659 703 784 792 649 659 703 784 792
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 113 143 71 355 108 161 185 160 188 000 80 687 79 535 81 682 83 358 90 213 111 145 111 885 130 819 137 823 154 787 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 104 983 110 738 113 891 128 115 130 725 104 983 110 738 113 891 128 115 130 725
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.