KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0137 (Østfold)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 402 1 525 1 699 2 121 1 919 25 740 27 240 26 513 28 881 19 589 52 643 49 283 49 898 55 837 53 716 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 27 538 28 223 29 009 31 971 34 030 27 538 28 223 29 009 31 971 34 030
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 4,4 4,8 5,4 6,8 6,1 3,7 3,9 3,8 4,5 .. 3,9 3,7 3,8 4,2 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,0 4,1 4,3 4,8 .. 4,0 4,1 4,3 4,8 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 321 316 316 313 316 6 941 6 921 6 921 6 473 .. 13 607 13 486 13 127 13 174 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 6 835 6 804 6 804 6 720 .. 6 835 6 804 6 804 6 720 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 97 98 90 91 94 1 568 1 552 1 519 1 433 .. 4 170 4 066 3 847 3 840 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 234 2 191 2 186 2 121 .. 2 234 2 191 2 186 2 121 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 34 032 34 155 33 461 32 672 32 907 344 173 343 675 344 261 320 359 .. 1 239 923 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 728 993 733 553 731 509 725 944 .. 728 993 733 553 731 509 725 944 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 175 020 174 682 174 682 173 259 173 182 2 968 257 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 4 516 904 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 356 097 2 340 835 2 340 835 2 334 987 .. 2 356 097 2 340 835 2 340 835 2 334 987 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 4,2 2,1 0,0 5,2 205,7 135,7 145,5 73,4 133,3 1 027,9 1 509,0 613,5 830,7 715,1 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 213,2 320,5 150,3 241,9 225,8 213,2 320,5 150,3 241,9 225,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 4,2 0,0 0,0 5,2 144,7 69,1 135,9 63,2 75,1 780,0 1 206,6 525,0 289,3 491,9 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 168,4 217,4 123,7 176,4 167,2 168,4 217,4 123,7 176,4 167,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 61,0 66,6 9,6 10,2 58,2 247,9 302,4 88,5 541,4 223,2 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 44,8 103,1 26,6 65,5 58,6 44,8 103,1 26,6 65,5 58,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 8 0 0 2 501 857 549 575 1 133 1 553 2 073 1 231 1 539 1 015 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 256 406 718 333 566 256 406 718 333 566
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 4 10 8 4 7 291 315 293 290 213 501 541 635 476 454 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 280 261 225 201 244 280 261 225 201 244

Kontakt