KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0426 (Hedmark)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 9,4 9,4 9,4 9,4 9,5 9,0 9,5 9,0 9,4 9,6 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 16,4 17,4 17,9 17,1 17,2 16,4 17,4 17,9 17,1 17,2 16,4 17,4 17,9 17,1 17,2
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 17,6 17,6 17,6 17,6 17,9 35,2 33,6 34,2 34,5 34,8 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 44,1 43,6 43,6 45,9 46,2 44,1 43,6 43,6 45,9 46,2 44,1 43,6 43,6 45,9 46,2
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 54,1 50,6 50,3 68,1 59,6 42,0 41,3 39,3 38,5 40,8 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 39,5 37,4 33,7 34,6 25,2 39,5 37,4 33,7 34,6 25,2 39,5 37,4 33,7 34,6 25,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 78,8 78,8 78,8 78,8 78,6 48,1 48,0 46,7 47,1 45,0 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 56,8 56,1 55,8 54,9 54,8 56,8 56,1 55,8 54,9 54,8 56,8 56,1 55,8 54,9 54,8
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 909 927 1 125 1 260 1 149 1 402 1 487 1 584 1 716 1 980 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 881 950 1 039 1 216 1 190 881 950 1 039 1 216 1 190 881 950 1 039 1 216 1 190
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 17 867 11 200 11 200 20 200 42 667 14 411 14 514 15 271 16 988 16 355 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 15 499 15 269 14 968 19 238 25 122 15 499 15 269 14 968 19 238 25 122 15 499 15 269 14 968 19 238 25 122
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 680 129 392 958 0 749 861 1 379 1 408 1 632 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 799 1 121 1 050 1 035 1 220 799 1 121 1 050 1 035 1 220 799 1 121 1 050 1 035 1 220
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 8 8 8 8 8 283 313 304 318 300 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 327 353 371 356 359 327 353 371 356 359 327 353 371 356 359
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 871 923 1 125 1 260 1 139 1 306 1 368 1 459 1 593 1 807 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 779 844 938 1 013 1 077 779 844 938 1 013 1 077 779 844 938 1 013 1 077
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 38 529 40 624 48 706 54 941 49 655 81 986 81 610 84 533 90 979 114 334 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 76 218 81 457 89 109 96 162 102 279 76 218 81 457 89 109 96 162 102 279 76 218 81 457 89 109 96 162 102 279
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.