4407_0426
4407_0426
kostra
2019-06-16T17:35:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Våler, faktaark Plan, byggesak og miljø Våler

KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0426 (Hedmark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 0 1 0 286 274 286 230 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 132 184 154 164
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 33 41 83 54 48 45 48 43 46 45 48 43 46 32 29 25 44
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 82 53 71 46 14 766 12 398 12 378 10 782 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 8 946 7 768 8 460 7 850
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 52 .. 5 0 7 724 0 4 260 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 4 816 0 2 192
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 13 10 .. .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 14 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 7 .. 15 .. 31 28 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 32 26 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. 20 .. .. .. 20 .. .. .. 20 .. .. .. 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 84 140 60 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 52 10 26
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 276 168 181 1 070 2 175 2 333 2 598 6 148 2 179 2 341 2 600 6 148 0 0 0 570
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 94 96 97 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 99 99 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 50 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 74 86 84 70 84 86 86 81 84 86 86 81 77 95 91 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall -2 2 .. .. 1 380 2 260 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 616 1 986 0 0

Kontakt