4398_0426
4398_0426
kostra
2019-06-16T01:29:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Våler, faktaark Eiendomsforvaltning Våler

KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0426 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,9 11,0 9,4 9,3 8,5 8,8 8,8 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 141 462 293 427 192 220 248 259 242 258 271 295 246 259 279 303 315 403 376 422
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,04 7,06 7,18 7,47 6,57 6,47 6,74 6,83 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 5,31 5,31 5,29 5,17
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 15 28 23 19 86 91 84 94 86 94 100 100 93 101 109 110 77 74 69 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 500 555 540 562 462 488 483 512 482 515 517 562 481 525 540 580 511 550 569 621
Herav utgifter til renhold (kr) kr 172 179 181 157 137 154 160 162 144 152 157 161 143 150 156 159 167 179 178 181
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 124 132 146 153 111 123 119 128 102 109 111 126 101 109 113 127 114 127 135 156
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt