KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0426 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler (Hedmark) (-2019) Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hedmark (-2019)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,9 11,0 9,4 9,3 9,2 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 141 462 293 427 414 192 220 248 253 261 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 315 403 376 424 400
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,04 7,06 7,18 7,47 8,01 6,57 6,47 6,74 6,92 6,75 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,31 5,31 5,29 5,17 5,48
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 15 28 23 19 9 86 91 84 93 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 77 74 69 75 67
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 500 555 540 562 505 462 488 483 511 555 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 511 550 569 620 597
Herav utgifter til renhold (kr) kr 172 179 181 157 123 137 154 160 160 178 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 167 179 178 181 176
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 124 132 146 153 128 111 123 119 129 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 114 127 135 156 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt