4407_2003
4407_2003
kostra
2019-04-26T12:29:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Vadsø, faktaark Plan, byggesak og miljø Vadsø

KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 0 2 0 174 176 192 140 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 72 62 58 54
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 25 .. 50 .. 38 21 29 28 45 48 43 46 45 48 43 46 22 12 24 30
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall .. .. 39 65 7 060 6 372 6 038 5 580 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 2 354 2 228 2 290 2 152
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. .. .. 1 0 4 240 0 1 436 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 1 754 0 322
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 14 11 .. 18 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 12 13 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 17 13 .. 33 36 -59 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 23 27 -57
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. 18 34 18 17 15 18 19 22 18 20 19 22 18 20 17 18 12 18
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. .. .. 0 74 90 26 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 20 10 10
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 282 292 304 254 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 96 124 96 136
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 96 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 94 96 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 .. .. 46 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 .. .. 75 68 -9 76 84 86 86 81 84 86 86 81 84 93 86 63
Netto endring i antall boliger (antall) antall -16 33 .. .. 1 510 1 284 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 786 714 0 0

Kontakt