4406_2003
4406_2003
kostra
2019-07-18T05:18:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Vadsø, faktaark Landbruk Vadsø

KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 274 606 616 473 43 840 45 265 45 903 46 549 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 14 691 14 524 15 759 17 366
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,0 2,0 2,0 1,6 4,1 4,2 4,2 4,3 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 3,7 3,7 4,0 4,4
Landbrukseiendommer (antall) antall 272 302 302 301 10 821 10 821 10 821 10 769 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 3 942 3 970 3 970 3 953
Jordbruksbedrifter (antall) antall 18 17 17 17 2 028 1 998 1 941 1 902 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 316 313 298 287
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 6 717 6 983 6 444 6 514 422 477 420 964 424 497 421 865 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 92 317 91 923 91 556 91 219
Produktivt skogareal (dekar) dekar 3 133 3 181 3 181 3 125 3 313 941 3 320 173 3 320 173 3 301 721 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 635 286 761 739 761 739 761 155
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 5,7 0,0 .. 0,0 564,9 1 235,9 367,8 614,4 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 451,7 678,9 1 141,8 65,0
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 5,7 0,0 .. 0,0 258,5 144,2 180,8 307,3 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 200,6 33,1 90,7 26,9
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 .. 0,0 306,4 1 091,7 187,0 307,1 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 251,1 645,8 1 051,1 38,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 45 .. 0 823 1 352 887 1 746 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 252 420 310 631
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 10 9 .. 6 663 547 417 491 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 141 121 110 187

Kontakt