4398_2003
4398_2003
kostra
2019-04-23T22:52:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Vadsø, faktaark Eiendomsforvaltning Vadsø

KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 3,4 6,4 2,6 2,9 9,0 9,8 9,3 9,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,9 10,5 10,0 10,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 -1 655 -4 518 -1 926 269 459 128 232 242 258 271 295 246 259 279 303 183 91 -101 152
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,97 8,08 10,51 10,64 7,10 6,53 6,92 6,76 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 8,15 7,67 7,64 8,12
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 0 45 31 27 61 72 73 73 86 94 100 100 93 101 109 110 60 76 85 64
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 32 475 405 438 487 573 546 579 482 515 517 562 481 525 540 580 486 568 582 575
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 153 126 123 164 187 164 173 144 152 157 161 143 150 156 159 130 160 163 157
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 1 120 98 117 100 121 115 131 102 109 111 126 101 109 113 127 105 116 120 135
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt