4406_2027
4406_2027
kostra
2019-09-16T01:06:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Unjárga - Nesseby, faktaark Landbruk Unjárga - Nesseby

KOSTRA nøkkeltall

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Unjárga - Nesseby Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 202 160 160 179 48 197 49 888 49 859 54 444 14 419 14 542 16 030 16 175 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 14 691 14 524 15 759 17 366
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 0,8 0,6 0,6 0,7 3,6 3,7 3,7 4,0 6,2 6,3 6,9 7,0 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 3,7 3,7 4,0 4,4
Landbrukseiendommer (antall) antall 251 253 253 251 13 537 13 537 13 537 13 485 2 336 2 322 2 322 2 303 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 3 942 3 970 3 970 3 953
Jordbruksbedrifter (antall) antall 15 16 16 18 1 910 1 910 1 864 1 834 517 500 493 485 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 316 313 298 287
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 4 288 4 214 3 906 4 196 378 016 380 617 386 290 385 299 91 012 91 782 91 904 90 548 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 92 317 91 923 91 556 91 219
Produktivt skogareal (dekar) dekar 0 0 0 0 5 792 146 5 789 460 5 789 460 5 782 179 659 139 658 705 658 705 655 130 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 635 286 761 739 761 739 761 155
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 9,0 0,0 0,0 0,0 170,1 389,5 336,9 418,9 30,1 24,3 1,2 38,4 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 451,7 678,9 1 141,8 65,0
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 205,2 79,8 96,2 21,1 16,0 1,2 3,1 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 200,6 33,1 90,7 26,9
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 9,0 0,0 0,0 0,0 102,2 184,3 257,1 322,7 9,0 8,3 0,0 35,3 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 251,1 645,8 1 051,1 38,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 78 49 0 1 202 1 284 1 949 1 964 71 228 148 185 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 252 420 310 631
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 2 2 1 1 758 582 638 702 73 153 193 69 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 141 121 110 187

Kontakt