KOSTRA nøkkeltall

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tysvær Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 4 214 4 119 3 236 3 690 3 699 44 131 46 084 49 951 38 694 44 756 109 916 114 601 125 030 170 679 39 633 45 265 45 903 46 549 20 249 60 977 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 660 48 605 50 921 57 263 54 337
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 5,6 5,5 4,3 4,8 4,9 4,4 4,6 5,1 .. 4,6 3,2 3,4 3,7 .. 4,6 4,2 4,2 4,3 .. 6,9 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,6 4,6 4,9 .. 5,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 750 750 750 761 751 9 926 9 926 9 825 .. 9 773 33 956 33 956 34 028 .. 8 687 10 821 10 821 10 769 .. 8 786 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 10 471 10 471 10 389 .. 10 314
Jordbruksbedrifter (antall) antall 250 247 248 248 249 2 911 2 889 2 845 .. 1 928 6 967 6 859 6 839 .. 1 946 1 998 1 941 1 902 .. 2 054 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 4 237 4 176 4 118 .. 4 035
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 52 844 53 031 53 302 53 346 53 387 731 868 730 233 729 423 .. 388 150 1 558 434 1 562 192 1 594 643 .. 556 149 420 964 424 497 421 865 .. 532 951 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 996 267 995 047 999 003 .. 999 171
Produktivt skogareal (dekar) dekar 128 747 128 747 130 756 130 716 130 716 3 071 916 3 071 916 3 051 552 .. 2 815 723 12 432 815 12 432 815 12 613 957 .. 2 230 362 3 320 173 3 320 173 3 301 721 .. 1 883 421 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 1 377 545 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 11,5 0,5 0,0 5,8 3,4 566,6 440,1 264,8 169,9 310,8 1 156,3 1 177,5 1 048,7 984,7 284,0 1 235,9 367,8 614,4 86,7 1 422,3 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 839,4 459,1 508,8 771,8 761,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 8,3 0,0 0,0 4,8 3,4 471,7 282,8 222,0 140,9 104,3 581,8 434,6 326,7 537,6 240,6 144,2 180,8 307,3 47,3 617,9 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 557,3 255,1 401,4 621,2 470,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 3,2 0,5 0,0 1,0 0,0 94,9 157,3 42,8 29,0 206,5 574,5 742,9 722,0 447,1 43,4 1 091,7 187,0 307,1 39,4 804,4 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 282,1 204,0 107,4 150,6 291,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 25 0 20 248 27 1 286 1 638 1 483 805 986 3 201 4 299 4 899 8 125 348 1 352 887 1 746 352 526 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 2 370 1 841 2 047 2 455 1 915
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 40 5 19 32 35 545 443 474 361 548 1 823 1 554 1 560 2 008 393 547 417 491 178 286 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 528 431 435 467 447

Kontakt