4408_0914
4408_0914
kostra
2019-06-27T03:27:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Tvedestrand, faktaark Samferdsel Tvedestrand

KOSTRA nøkkeltall

Tvedestrand - 0914 (Aust-Agder)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

Her finner du rettelogg for samferdsel.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tvedestrand Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 4,3 6,3 0,0 8,3 16,1 16,3 20,8 21,7 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 13,3 13,9 14,0 14,8
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 52,4 49,0 54,0 54,2 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 63,2 58,6 59,9 60,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 53,9 29,4 48,7 30,0 32,3 30,4 35,1 28,7 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 38,1 35,9 41,6 40,4
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 44,7 0,0 22,9 0,0 34,4 37,1 35,7 31,7 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 34,1 32,0 31,5 31,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 300 1 491 1 659 1 769 984 1 053 1 202 1 224 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 1 342 1 497 1 478 1 799
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 16 440 18 380 19 912 15 085 16 386 22 352 18 116 19 819 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 15 352 17 443 16 562 23 099
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 306 803 1 010 1 856 718 800 838 1 595 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 1 387 868 767 813
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 2 3 0 4 286 299 401 421 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 138 144 146 155
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 730 928 952 1 163 866 918 1 001 1 047 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 931 1 057 1 001 1 295
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 93 426 116 958 120 646 147 063 94 308 97 580 98 748 102 888 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 103 802 118 709 112 481 145 206
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.