4393_0914
4393_0914
kostra
2019-06-27T03:12:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Tvedestrand, faktaark Barnehager Tvedestrand

KOSTRA nøkkeltall

Tvedestrand - 0914 (Aust-Agder)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tvedestrand Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 82,7 82,4 85,1 85,8 77,8 79,6 79,9 81,0 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 80,0 81,9 81,3 82,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 95,0 95,3 92,2 93,7 88,7 89,4 89,6 90,2 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 91,0 91,6 90,9 91,8
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 101,4 103,9 97,0 98,8 95,7 95,6 95,9 96,0 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,4 97,3 97,1 97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 67,1 67,9 68,8 66,5 56,4 56,2 55,4 55,7 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 38,1 37,5 36,9 36,6
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,1 6,0 6,0 5,5 6,3 6,2 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 40,0 37,6 43,8 .. 38,7 38,5 41,6 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 39,8 40,1 43,2
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 4,0 6,3 4,4 2,4 4,0 4,5 2,7 2,8 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,5 3,7 3,4 3,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 55 59 63 69 58 61 64 68 59 62 64 69 60 63 65 70 63 69 70 75
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 79,6 86,7 82,2 73,2 73,4 75,8 76,2 79,3 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 78,3 81,2 81,5 83,6
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 12,0 12,0 11,2 11,3 13,7 13,8 13,6 13,9 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,9 14,6 14,4 14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 125 312 139 650 151 096 163 672 126 397 132 514 139 810 152 291 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 133 853 139 820 146 352 158 346
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 46 49 51 56 47 50 52 55 48 50 51 55 48 50 52 55 51 55 57 59
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.