4389_5000
4389_5000
kostra
2019-09-19T07:29:00.000Z
no
kostra Trøndelag fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Trøndelag fylkeskommune

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: