4389_5000
4389_5000
kostra
2020-09-20T01:16:00.000Z
no
kostra Trøndelag fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Trøndelag fylkeskommune

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: