4389_1900
4389_1900
kostra
2020-04-01T10:36:00.000Z
no
kostra Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda

KOSTRA nøkkeltall

Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: