4409_0122
4409_0122
kostra
2019-03-22T12:29:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Trøgstad, faktaark Sosialtjeneste Trøgstad

KOSTRA nøkkeltall

Trøgstad - 0122 (Østfold)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trøgstad Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 104 97 76 85 4 746 4 729 .. 4 670 114 839 117 021 .. 120 071 134 007 136 648 .. 140 472 8 620 8 586 . 8 435
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 24 21 19 15 1 223 1 110 .. 941 27 011 26 454 .. 24 253 29 373 28 787 .. 26 514 1 885 1 809 . 1 639
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 24 22 18 16 1 507 1 529 .. 1 635 39 184 40 815 .. 44 476 48 476 49 291 .. 55 078 3 246 3 260 . 3 413
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 16 8 7 12 515 510 .. 515 11 920 11 760 .. 12 675 13 199 13 180 .. 14 436 774 731 . 737
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 44 52 32 44 2 135 2 243 .. 1 839 53 399 57 163 .. 50 345 64 232 66 908 .. 59 157 4 063 4 362 . 4 128
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall : 9 6 : 452 424 .. 455 9 087 8 740 .. 9 266 10 351 9 589 .. 10 054 573 539 . 560
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 39 27 23 28 2 108 2 042 .. 2 184 52 470 55 537 .. 62 347 64 499 66 902 .. 74 078 4 366 4 548 . 4 704
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt