4407_0122
4407_0122
kostra
2019-03-21T19:45:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Trøgstad, faktaark Plan, byggesak og miljø Trøgstad

KOSTRA nøkkeltall

Trøgstad - 0122 (Østfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trøgstad Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 6 1 2 4 192 170 178 164 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 138 148 124 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 .. .. 100 60 39 42 50 45 48 43 46 45 48 43 46 60 36 42 61
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 60 88 85 110 9 980 8 506 9 080 7 634 176 652 161 732 157 340 137 536 187 490 173 182 169 910 149 322 8 424 8 670 8 952 9 314
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 59 .. 66 0 5 088 0 5 284 0 87 674 0 90 404 0 93 284 0 99 680 0 5 448 0 4 958
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 4 14 38 .. 15 14 45 .. 16 16 34 .. 16 16 34 .. 14 16 36
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 30 45 5 .. 36 34 38 .. 36 32 20 .. 36 33 20 .. 43 35 15
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 30 63 20 31 19 31 21 23 19 22 18 20 19 22 18 20 16 18 18 16
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. .. .. 0 14 124 82 0 3 188 3 570 3 838 0 3 930 3 570 4 588 0 14 30 312
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 8 .. 7 10 532 271 572 446 6 370 6 306 7 229 6 074 6 382 6 312 7 235 6 074 266 152 208 196
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 91 .. 95 97 97 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 97 100 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 .. .. 49 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 83 93 73 74 84 86 86 81 84 86 86 81 83 76 81 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 0 12 .. .. 2 410 2 068 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 592 3 284 0 0

Kontakt