4409_1835
4409_1835
kostra
2019-03-26T00:14:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Træna, faktaark Sosialtjeneste Træna

KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall : : 10 : 1 185 1 189 .. 1 065 2 372 2 322 .. 2 216 114 839 117 021 .. 120 071 134 007 136 648 .. 140 472 6 917 6 663 . 6 308
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall : : 5 : 267 245 .. 219 497 443 .. 351 27 011 26 454 .. 24 253 29 373 28 787 .. 26 514 1 757 1 645 . 1 433
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall : : : .. 245 276 .. 263 490 519 .. 549 39 184 40 815 .. 44 476 48 476 49 291 .. 55 078 1 856 1 858 . 1 757
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall : : : .. 172 158 .. 120 377 329 .. 287 11 920 11 760 .. 12 675 13 199 13 180 .. 14 436 789 700 . 739
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall : : : .. 527 574 .. 365 923 1 019 .. 734 53 399 57 163 .. 50 345 64 232 66 908 .. 59 157 3 201 3 162 . 2 262
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall : : 4 .. 206 185 .. 162 457 426 .. 400 9 087 8 740 .. 9 266 10 351 9 589 .. 10 054 748 656 . 676
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall : : : .. 652 694 .. 755 1 082 1 101 .. 1 145 52 470 55 537 .. 62 347 64 499 66 902 .. 74 078 3 598 3 609 . 3 675
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt