4406_0704
4406_0704
kostra
2019-06-25T04:30:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Tønsberg, faktaark Landbruk Tønsberg

KOSTRA nøkkeltall

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tønsberg Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 096 1 435 1 345 2 293 106 811 115 514 119 995 134 227 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 17 434 18 050 18 567 22 182
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 6,4 4,4 4,2 6,9 3,7 4,1 4,3 4,6 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 3,7 3,9 5,3 4,8
Landbrukseiendommer (antall) antall 329 324 324 330 28 607 28 401 27 940 29 173 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 4 720 4 681 3 531 4 593
Jordbruksbedrifter (antall) antall 114 104 107 105 6 632 6 457 6 613 6 552 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 1 469 1 419 1 380 1 345
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 36 408 35 258 36 702 35 704 1 761 429 1 754 062 1 813 682 1 839 403 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 408 752 406 137 402 122 402 748
Produktivt skogareal (dekar) dekar 29 965 29 798 29 798 29 469 9 925 208 9 824 933 9 526 595 10 287 417 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 1 275 544 1 050 171 751 833 1 268 882
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 13,0 1,0 45,4 66,7 2 085,1 3 264,2 2 403,7 7 346,4 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 152,0 193,2 232,3 737,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 7,0 0,0 9,4 34,1 1 089,9 1 834,9 1 149,5 1 248,7 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 72,8 131,4 149,4 267,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 6,0 1,0 36,0 32,6 995,2 1 429,3 1 254,2 6 097,7 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 79,2 61,8 82,9 470,4
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 43 0 0 0 2 673 3 112 3 237 4 012 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 143 148 88 101
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 17 11 15 14 1 408 1 382 1 201 1 425 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 222 292 190 206

Kontakt