4407_0826
4407_0826
kostra
2019-05-20T07:08:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Tinn, faktaark Plan, byggesak og miljø Tinn

KOSTRA nøkkeltall

Tinn - 0826 (Telemark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tinn Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 3 2 0 174 176 192 140 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 152 154 130 122
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 38 21 29 28 45 48 43 46 45 48 43 46 24 30 27 32
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 200 224 189 249 7 060 6 372 6 038 5 580 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 7 528 7 268 6 860 7 470
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 163 .. 76 0 4 240 0 1 436 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 4 050 0 2 948
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 12 14 11 .. 18 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 12 13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 17 27 20 .. 33 36 -59 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 32 23 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 13 5 9 10 18 17 15 18 19 22 18 20 19 22 18 20 15 18 13 14
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. 20 6 0 0 74 90 26 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 98 74 92
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 3 3 6 9 282 292 304 254 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 86 80 90 114
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 86 90 .. 96 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 94 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 25 50 50 .. 46 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 47 46 47
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 55 .. .. .. 75 68 -9 76 84 86 86 81 84 86 86 81 73 82 80 78
Netto endring i antall boliger (antall) antall 1 2 .. .. 1 510 1 284 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 070 1 178 0 0

Kontakt