KOSTRA nøkkeltall

Time - 1121 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Time Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. 50 47 48 49 47 49 47 48 49 47 49 48 39 49 49 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 43 50 49 47
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 10 3 3 24 28 16 17 16 18 23 16 17 16 18 23 25 18 18 16 17 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 19 22 22 21 27
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 100 .. 100 .. 67 86 50 100 .. 67 86 50 250 50 71 67 .. 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 350 .. 67 63 ..
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 13 67 33 40 29 16 18 31 26 36 16 18 31 26 36 15 23 23 25 37 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 25 25 29 28 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 0 .. 48 23 40 47 136 48 23 40 47 136 118 184 143 12 19 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 122 64 98 82 76
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 371 383 297 198 229 6 486 6 201 6 354 6 244 9 328 6 486 6 201 6 354 6 244 9 328 5 846 5 395 4 685 3 088 2 658 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 7 704 6 905 6 447 6 034 6 268
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 33 31 34 30 25 41 44 37 39 38 41 44 37 39 38 32 35 34 46 40 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 44 37 38 41 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 18 16 17 16 14 22 21 18 21 17 22 21 18 21 17 18 15 19 20 25 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 16 16 19 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. 92 100 95 98 95 94 91 95 98 95 94 91 94 92 99 91 93 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 90 79 96 94 99
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 10 4 4 3 10 201 164 180 205 179 201 164 180 205 179 147 170 157 141 56 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 175 180 138 119 121
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 71 156 97 118 78 4 765 4 482 3 344 3 521 4 093 4 765 4 482 3 344 3 521 4 093 3 583 3 069 2 646 2 238 847 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 840 2 752 3 973 3 186 3 308
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 100 100 .. 97 98 95 92 94 92 98 95 92 94 92 93 94 93 86 89 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 83 96 73 79 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall 6 1 .. 5 2 53 38 69 66 94 53 38 69 66 94 64 96 42 6 17 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 171 144 139 238 91

Kontakt