KOSTRA nøkkeltall

Time - 1121 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Time Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 944 3 035 2 290 2 965 2 802 49 283 49 898 55 837 53 716 103 686 49 283 49 898 55 837 53 716 103 686 44 131 46 084 49 951 38 694 44 756 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 660 48 605 50 921 57 263 54 337
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 6,9 7,1 5,4 6,9 6,6 3,7 3,8 4,2 .. 4,5 3,7 3,8 4,2 .. 4,5 4,4 4,6 5,1 .. 4,6 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,6 4,6 4,9 .. 5,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 426 426 425 428 427 13 486 13 127 13 174 .. 23 225 13 486 13 127 13 174 .. 23 225 9 926 9 926 9 825 .. 9 773 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 10 471 10 471 10 389 .. 10 314
Jordbruksbedrifter (antall) antall 253 250 248 243 239 4 066 3 847 3 840 .. 6 447 4 066 3 847 3 840 .. 6 447 2 911 2 889 2 845 .. 1 928 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 4 237 4 176 4 118 .. 4 035
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 80 247 80 059 81 436 80 348 81 816 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 1 697 428 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 1 697 428 731 868 730 233 729 423 .. 388 150 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 996 267 995 047 999 003 .. 999 171
Produktivt skogareal (dekar) dekar 10 542 10 542 11 767 11 720 11 720 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 8 631 515 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 8 631 515 3 071 916 3 071 916 3 051 552 .. 2 815 723 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 1 377 545 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 21,9 43,0 0,0 53,0 4,6 1 509,0 613,5 830,7 715,1 1 414,3 1 509,0 613,5 830,7 715,1 1 414,3 566,6 440,1 264,8 169,9 310,8 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 839,4 459,1 508,8 771,8 761,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 21,9 43,0 0,0 53,0 3,7 1 206,6 525,0 289,3 491,9 714,9 1 206,6 525,0 289,3 491,9 714,9 471,7 282,8 222,0 140,9 104,3 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 557,3 255,1 401,4 621,2 470,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 302,4 88,5 541,4 223,2 699,4 302,4 88,5 541,4 223,2 699,4 94,9 157,3 42,8 29,0 206,5 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 282,1 204,0 107,4 150,6 291,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 257 194 269 101 54 2 073 1 231 1 539 1 015 3 550 2 073 1 231 1 539 1 015 3 550 1 286 1 638 1 483 805 986 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 2 370 1 841 2 047 2 455 1 915
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 36 21 25 23 18 541 635 476 454 920 541 635 476 454 920 545 443 474 361 548 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 528 431 435 467 447

Kontakt