4408_1563
4408_1563
kostra
2019-06-17T05:35:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Sunndal, faktaark Samferdsel Sunndal

KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Samferdsel

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for samferdsel.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 13,8 13,8 13,8 34,5 12,8 9,8 8,6 10,1 15,9 14,7 14,7 15,7 15,7 14,6 14,7 15,6 16,4 15,2 15,6 20,3
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 44,8 46,9 49,0 49,0 58,2 49,6 51,2 52,8 62,7 59,2 59,1 61,1 62,5 60,6 60,6 62,5 62,3 64,0 63,1 62,1
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 57,2 40,0 43,1 46,8 45,8 42,9 41,5 42,9 34,2 33,9 32,4 29,9 37,4 30,4 35,6 28,9 36,9 38,3 36,3 31,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 9,7 9,7 8,3 8,3 37,5 37,6 31,4 30,7 30,3 30,5 29,1 28,2 29,4 29,6 28,2 27,4 22,0 23,5 22,4 20,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 602 1 596 1 565 1 662 2 290 2 440 2 756 2 831 1 425 1 524 1 686 1 743 1 397 1 480 1 689 1 770 1 411 1 567 1 631 1 508
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 8 862 24 015 19 676 19 972 16 044 21 649 21 453 37 797 18 122 19 670 20 273 23 161 19 531 20 549 21 405 24 136 15 038 16 195 17 323 15 985
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 376 550 436 1 357 1 211 1 398 1 533 1 259 893 913 1 068 1 217 847 870 1 032 1 205 775 897 1 192 1 681
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 20 20 20 50 319 244 212 246 5 904 5 523 5 601 5 830 6 020 5 651 5 739 5 977 458 451 463 606
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 534 1 512 1 506 1 605 1 532 1 629 1 794 1 859 946 988 1 072 1 153 819 895 1 000 1 123 1 036 1 142 1 161 1 230
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 75 752 74 303 73 952 78 634 104 624 111 697 124 685 129 492 115 841 120 940 130 403 144 641 111 346 121 790 135 176 156 657 98 358 102 767 104 360 110 191
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.