4407_1563
4407_1563
kostra
2019-06-26T10:47:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Sunndal, faktaark Plan, byggesak og miljø Sunndal

KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 3 2 2 174 176 192 160 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 332 246 250 190
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 67 .. .. .. 38 21 29 27 45 48 43 46 45 48 43 46 52 64 65 69
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 95 90 80 94 7 060 6 372 6 038 6 208 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 11 876 10 220 10 276 8 996
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 81 .. 12 0 4 240 0 1 756 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 6 560 0 3 976
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 6 9 10 .. 18 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 17 15 35
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 15 21 60 .. 33 36 39 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 39 32 45
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 74 90 26 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 120 102 116
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 1 2 1 88 94 68 70 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 354 164 251 390
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 96 95 95 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 .. 46 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 32 .. .. 75 68 -9 76 84 86 86 82 84 86 86 81 85 82 73 73
Netto endring i antall boliger (antall) antall 2 20 .. .. 1 510 1 284 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 910 2 650 0 0

Kontakt