KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 4 119 4 047 3 436 4 342 4 145 36 518 36 906 41 055 39 611 71 297 109 916 114 601 125 030 170 679 39 633 45 265 45 903 46 549 20 249 60 977 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 055 46 517 49 874 49 401 43 406
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 12,7 12,5 10,7 13,5 13,0 3,7 3,7 4,2 .. 4,9 3,2 3,4 3,7 .. 4,6 4,2 4,2 4,3 .. 6,9 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 3,4 3,4 3,6 .. 3,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 324 324 322 321 320 9 981 9 981 9 890 .. 14 647 33 956 33 956 34 028 .. 8 687 10 821 10 821 10 769 .. 8 786 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 13 787 13 787 13 725 .. 13 319
Jordbruksbedrifter (antall) antall 99 96 91 92 89 1 818 1 754 1 696 .. 3 010 6 967 6 859 6 839 .. 1 946 1 998 1 941 1 902 .. 2 054 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 2 636 2 560 2 513 .. 2 388
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 20 623 20 408 20 475 20 603 20 718 421 265 424 157 424 456 .. 643 060 1 558 434 1 562 192 1 594 643 .. 556 149 420 964 424 497 421 865 .. 532 951 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 536 026 539 793 540 144 .. 510 041
Produktivt skogareal (dekar) dekar 161 586 161 586 162 391 162 271 162 246 4 430 744 4 430 744 4 438 010 .. 6 054 198 12 432 815 12 432 815 12 613 957 .. 2 230 362 3 320 173 3 320 173 3 301 721 .. 1 883 421 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 2 792 846 2 792 846 2 793 065 .. 2 601 249
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,2 13,2 3,5 1,2 480,8 228,6 322,1 164,7 222,3 1 156,3 1 177,5 1 048,7 984,7 284,0 1 235,9 367,8 614,4 86,7 1 422,3 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 458,6 1 204,1 414,8 307,9 186,9
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,2 13,2 3,5 0,5 180,1 61,2 90,6 87,2 113,1 581,8 434,6 326,7 537,6 240,6 144,2 180,8 307,3 47,3 617,9 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 254,4 602,3 183,1 167,0 113,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 300,7 167,4 231,5 77,5 109,2 574,5 742,9 722,0 447,1 43,4 1 091,7 187,0 307,1 39,4 804,4 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 204,2 601,8 231,7 140,9 73,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 48 14 33 8 3 1 022 1 336 1 933 1 472 1 930 3 201 4 299 4 899 8 125 348 1 352 887 1 746 352 526 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 999 1 575 1 023 3 106 510
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 9 7 19 6 10 531 360 424 527 537 1 823 1 554 1 560 2 008 393 547 417 491 178 286 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 665 523 518 535 449

Kontakt