KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,8 3,9 3,8 4,7 4,0 4,1 3,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,6 1,1 1,2 1,7 1,4 1,4 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,2 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 897 3 027 2 273 2 782 2 529 2 644 2 028
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 679 1 518 1 195 1 264 1 174 1 224 829
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 191 1 105 635 1 602 1 350 1 457 1 379
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 481 442 293 270 295 302 256
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,6 2,6 2,8 2,8 2,7 2,8 2,2
Utlån per innbygger (antall) antall 2,3 2,8 2,2 2,1 2,1 2,1 1,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 26,2 21,0 10,3 11,4 13,6 13,1 20,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 6,6 13,1 13,0 18,3 15,8 17,1 16,4
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt