KOSTRA nøkkeltall

Sund - 1245 (Hordaland)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sund Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 22,7 . 22,7 22,7 18,9 19,6 19,2 16,9 17,3 10,9 19,6 19,2 16,9 17,3 10,9 8,6 8,7 9,0 8,8 9,9 8,6 8,7 9,0 8,8 9,9 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 14,9 14,3 11,5 11,1 11,5 14,9 14,3 11,5 11,1 11,5
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 97,7 . 97,7 97,7 81,1 64,1 65,6 67,8 68,8 59,8 64,1 65,6 67,8 68,8 59,8 47,4 46,0 45,7 46,4 45,2 47,4 46,0 45,7 46,4 45,2 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 65,4 69,2 66,6 64,0 65,7 65,4 69,2 66,6 64,0 65,7
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 40,4 . 43,4 35,8 27,4 36,7 32,8 37,7 29,7 31,5 36,7 32,8 37,7 29,7 31,5 41,3 39,2 37,6 36,6 35,6 41,3 39,2 37,6 36,6 35,6 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 35,7 43,9 31,3 27,9 30,7 35,7 43,9 31,3 27,9 30,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 4,5 . 2,3 2,3 18,9 24,1 24,3 19,3 20,6 27,0 24,1 24,3 19,3 20,6 27,0 42,6 42,0 40,6 39,6 37,9 42,6 42,0 40,6 39,6 37,9 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 12,5 10,5 12,3 12,9 12,5 12,5 10,5 12,3 12,9 12,5
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 908 . 1 042 1 285 1 580 1 131 1 187 1 361 1 367 1 870 1 131 1 187 1 361 1 367 1 870 1 635 1 671 1 798 1 976 2 108 1 635 1 671 1 798 1 976 2 108 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 1 328 1 424 1 483 1 518 1 424 1 328 1 424 1 483 1 518 1 424
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 20 721 . 20 860 23 256 32 558 20 201 18 839 19 220 20 988 21 435 20 201 18 839 19 220 20 988 21 435 14 773 16 924 18 619 20 837 20 304 14 773 16 924 18 619 20 837 20 304 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 22 499 24 717 24 139 26 278 23 713 22 499 24 717 24 139 26 278 23 713
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 344 . 7 703 1 392 1 047 923 1 182 1 388 1 396 1 380 923 1 182 1 388 1 396 1 380 1 036 1 155 1 417 1 582 1 385 1 036 1 155 1 417 1 582 1 385 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 678 729 911 818 1 050 678 729 911 818 1 050
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 10 . 10 10 10 419 424 367 390 204 419 424 367 390 204 485 477 499 514 684 485 477 499 514 684 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 447 373 349 343 360 447 373 349 343 360
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 775 . 896 1 154 1 431 803 858 911 985 1 183 803 858 911 985 1 183 1 210 1 203 1 309 1 426 1 613 1 210 1 203 1 309 1 426 1 613 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 790 745 836 878 961 790 745 836 878 961
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 122 909 . 144 205 185 250 192 566 112 608 117 443 127 606 133 150 129 502 112 608 117 443 127 606 133 150 129 502 92 041 94 047 101 024 106 097 119 632 92 041 94 047 101 024 106 097 119 632 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 135 778 148 294 143 672 149 440 162 700 135 778 148 294 143 672 149 440 162 700
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.