KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 7,5 5,7 5,5 7,1 11,7 16,9 17,2 18,8 17,6 18,1 . . . 16,7 16,9 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 19,8 20,1 20,3 21,2 20,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 43,2 40,3 40,8 46,8 45,8 45,8 45,5 49,4 80,0 92,8 . . . 45,7 45,9 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 73,7 75,9 80,0 83,8 84,1
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 67,2 71,7 59,2 61,5 59,1 28,0 27,7 32,2 20,9 14,8 33,6 33,5 25,9 39,8 30,4 . . . 27,0 26,5 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 37,1 26,3 23,3 20,7 21,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 40,9 40,3 38,3 41,8 37,6 28,4 27,5 23,1 17,6 21,7 . . . 18,1 18,1 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 6,9 6,2 5,9 5,3 6,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 4 485 5 368 3 976 4 022 4 525 2 424 2 628 3 122 3 434 3 642 5 261 6 300 6 474 2 440 2 586 . . . 6 858 6 366 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 1 331 1 300 1 281 1 326 1 495
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (funksjon 332) eksklusive avskrivninger, per km (kr) (1000 kr) 1000 kr 64 905 70 481 53 557 55 082 63 677 63 037 64 258 66 963 83 650 83 883 98 343 106 937 103 241 54 153 58 349 . . . 119 930 104 696 91 519 95 782 98 538 101 283 107 360 101 802 106 470 106 143 110 614 117 561 80 494 72 051 64 343 63 696 87 753
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 22 222 22 222 22 222 34 389 52 000 12 508 16 574 15 417 17 122 19 149 15 397 27 714 22 082 12 956 9 740 . . . 35 472 31 197 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 23 667 25 891 22 910 21 032 29 884
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 661 1 084 1 381 2 105 4 406 1 156 1 612 2 023 2 610 2 637 3 674 2 874 3 053 751 482 . . . 2 264 4 218 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 1 261 1 261 1 033 1 038 957
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 13 13 13 13 13 177 134 125 56 94 88 90 88 15 15 . . . 72 73 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 650 663 674 706 680
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 3 963 4 231 3 427 3 384 3 982 1 886 1 937 2 197 2 000 2 470 4 134 4 778 4 918 1 887 2 065 . . . 5 403 5 099 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 812 896 905 919 1 046
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 96 551 101 589 82 506 81 582 95 354 96 225 98 623 103 051 119 345 144 287 140 268 159 792 158 474 80 824 89 699 . . . 173 585 163 919 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 116 989 129 177 130 724 133 417 152 789
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.