KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,3 1,3 1,5 1,0 1,1 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,7 0,7 0,8 0,5 0,4 . . . 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 5 470 5 574 6 658 4 919 4 789 52 935 56 994 57 910 11 469 10 740 16 030 16 175 16 581 4 236 3 847 . . . 11 922 11 764 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 48 605 50 921 57 263 54 337 63 271
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 11,1 11,5 13,7 10,1 9,9 4,4 4,8 .. 3,0 2,8 6,9 7,0 .. 8,2 7,4 . . . 7,3 7,2 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 4,6 4,9 .. 5,3 6,2
Landbrukseiendommer (antall) antall 492 485 485 485 482 11 933 11 855 .. 3 863 3 891 2 322 2 303 .. 519 517 . . . 1 633 1 633 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 10 471 10 389 .. 10 314 10 267
Jordbruksbedrifter (antall) antall 203 206 203 202 205 2 309 2 280 .. 481 467 493 485 .. 114 115 . . . 422 423 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 4 176 4 118 .. 4 035 3 986
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 33 379 33 609 33 443 33 478 33 774 479 984 476 002 .. 125 823 125 112 91 904 90 548 .. 27 183 27 717 . . . 76 460 76 190 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 995 047 999 003 .. 999 171 998 306
Produktivt skogareal (dekar) dekar 285 920 285 674 285 577 285 577 285 116 4 778 657 4 767 546 .. 533 297 534 800 658 705 655 130 .. 187 790 187 768 . . . 648 623 648 810 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580 1 378 342
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 439,8 356,9 153,7 72,3 53,5 1,2 38,4 124,5 2,6 16,3 . . . 2,1 8,6 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 459,1 508,8 771,8 761,6 719,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,2 211,3 52,2 44,0 37,1 1,2 3,1 15,0 2,6 2,6 . . . 2,1 2,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 255,1 401,4 621,2 470,5 607,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 311,6 145,6 101,5 28,3 16,4 0,0 35,3 109,5 0,0 13,7 . . . 0,0 6,6 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 204,0 107,4 150,6 291,1 111,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 19 62 33 73 43 1 631 1 480 2 380 671 635 148 185 159 21 3 . . . 306 174 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 1 841 2 047 2 455 1 915 1 761
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 22 18 14 20 21 573 622 629 277 262 193 69 64 32 31 . . . 62 76 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 431 435 467 447 504

Kontakt