KOSTRA nøkkeltall

Stord - 1221 (Hordaland)

Sosialtjeneste

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stord Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 416 497 467 446 397 8 831 8 895 8 572 8 539 8 151 8 831 8 895 8 572 8 539 8 151 7 454 7 858 7 771 7 809 5 530 114 839 117 021 118 409 118 964 116 032 134 007 136 648 138 784 139 365 135 680 11 931 12 507 13 033 13 321 12 883 11 931 12 507 13 033 13 321 12 883 11 931 12 507 13 033 13 321 12 883
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 127 158 130 110 96 2 052 1 992 1 834 1 678 1 447 2 052 1 992 1 834 1 678 1 447 1 927 1 962 1 809 1 735 1 204 27 011 26 454 25 498 24 130 22 465 29 373 28 787 27 817 26 391 24 621 2 778 2 867 2 906 2 774 2 539 2 778 2 867 2 906 2 774 2 539 2 778 2 867 2 906 2 774 2 539
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 107 124 144 136 116 3 044 3 152 3 107 3 249 3 171 3 044 3 152 3 107 3 249 3 171 2 565 2 773 2 822 2 847 1 902 39 184 40 815 42 789 44 391 44 541 48 476 49 291 53 378 54 993 54 637 4 605 4 764 5 186 5 563 5 592 4 605 4 764 5 186 5 563 5 592 4 605 4 764 5 186 5 563 5 592
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 47 56 51 49 41 1 005 933 909 963 1 014 1 005 933 909 963 1 014 855 787 778 819 611 11 920 11 760 12 034 12 616 12 992 13 199 13 180 13 742 14 377 14 759 1 378 1 440 1 479 1 571 1 615 1 378 1 440 1 479 1 571 1 615 1 378 1 440 1 479 1 571 1 615
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 183 242 226 194 175 3 989 4 349 3 379 3 337 3 134 3 989 4 349 3 379 3 337 3 134 3 286 3 852 3 159 3 189 2 325 53 399 57 163 47 787 49 750 48 076 64 232 66 908 57 014 58 562 56 619 4 398 5 157 5 102 5 564 5 363 4 398 5 157 5 102 5 564 5 363 4 398 5 157 5 102 5 564 5 363
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 36 44 53 48 42 697 702 615 653 706 697 702 615 653 706 578 618 584 636 486 9 087 8 740 8 758 9 234 9 131 10 351 9 589 9 549 10 022 9 824 783 829 843 947 864 783 829 843 947 864 783 829 843 947 864
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 196 210 244 228 206 3 834 4 125 4 352 4 642 4 326 3 834 4 125 4 352 4 642 4 326 3 384 3 699 3 937 3 982 2 811 52 470 55 537 60 361 61 467 58 573 64 499 66 902 72 236 73 198 69 385 5 227 5 741 6 284 6 486 5 865 5 227 5 741 6 284 6 486 5 865 5 227 5 741 6 284 6 486 5 865
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt