KOSTRA nøkkeltall

Stord - 1221 (Hordaland)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stord (-2019) Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland (-2019)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 82,8 87,7 85,7 88,7 87,0 79,6 81,9 82,8 83,2 83,8 79,6 81,9 82,8 83,2 83,8 79,8 81,4 82,1 83,7 84,9 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 81,9 83,1 83,7 85,2 85,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 93,4 94,2 94,8 95,6 95,7 89,9 91,1 91,6 91,9 91,8 89,9 91,1 91,6 91,9 91,8 90,3 90,9 91,3 92,0 92,9 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 91,1 91,4 91,9 92,7 93,1
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 99,9 98,8 100,8 100,1 100,7 96,2 96,8 97,1 97,4 96,5 96,2 96,8 97,1 97,4 96,5 96,7 96,8 97,1 97,1 97,8 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,0 96,9 97,6 97,5 97,7
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 22,6 22,3 22,8 21,8 21,8 53,7 53,7 52,7 52,3 52,8 53,7 53,7 52,7 52,3 52,8 46,0 46,8 46,9 47,0 47,0 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 36,3 36,3 35,9 36,1 35,6
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 6,5 6,4 6,2 6,0 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,3 6,2 6,0 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 42,3 45,8 46,6 47,8 .. 36,3 36,7 37,2 38,9 .. 36,3 36,7 37,2 38,9 .. 39,6 40,4 42,7 44,0 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 41,4 42,2 44,7 44,2
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 2,2 3,1 1,6 2,9 4,1 2,9 2,9 3,1 3,0 3,3 2,9 2,9 3,1 3,0 3,3 3,1 3,1 3,7 3,9 4,6 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,1 2,8 3,2 3,4 3,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 62,3 67,3 66,3 70,1 76,5 59,3 62,0 65,4 69,5 74,3 59,3 62,0 65,4 69,5 74,3 62,1 63,6 66,4 72,2 79,3 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 67,1 68,8 70,7 76,4 81,9
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 84,4 76,4 95,3 92,6 98,7 73,4 76,0 79,6 82,4 82,6 73,4 76,0 79,6 82,4 82,6 73,8 76,0 78,5 81,9 80,3 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 74,4 73,6 76,4 79,0 79,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 16,9 17,2 16,8 16,1 16,2 16,3 16,2 16,0 15,8 16,2 16,3 16,2 16,0 15,8 16,2 16,3 16,2 16,1 16,0 13,9 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 16,2 16,0 15,8 15,8 15,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 120 030 135 788 144 650 147 787 151 247 122 622 130 500 136 827 145 547 155 399 122 622 130 500 136 827 145 547 155 399 126 134 133 537 141 304 151 878 165 033 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 134 673 139 672 144 263 154 399 161 567
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 50,1 50,8 52,3 55,5 57,7 49,4 51,4 53,1 56,7 60,6 49,4 51,4 53,1 56,7 60,6 50,6 51,9 53,8 58,4 63,2 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 51,8 52,7 54,2 58,2 62,2
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".