KOSTRA nøkkeltall

Stjørdal - 5035 (Trøndelag - Trööndelage)

Psykisk helse og rus

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Psykisk helse og rus

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stjørdal Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr 193,5 393,3 1 996,8 618,8 814,1 651,2 651,2
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr 192,7 326,9 1 796,2 531,1 710,5 565,0 565,0
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent) prosent 5,2 9,9 26,6 14,3 17,2 15,9 15,9
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall) antall 3,7 4,6 2,6 4,9 4,6 4,2 4,2
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 7,2 8,8 5,1 9,0 8,5 8,9 8,9
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 3,9 3,7 2,3 3,3 3,2 4,6 4,6
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent) prosent : : : : : : :
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent) prosent : : : : : : :
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent) prosent : : : : : : :
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent : .. .. .. : .. ..
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent) prosent : .. .. .. : .. ..
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent : .. .. .. : .. ..
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 0,0 1,5 2,6 3,0 2,9 0,2 0,2
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall) antall 0,0 1,0 1,8 1,9 1,9 0,1 0,1
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 0,0 0,9 7,1 3,7 4,1 0,3 0,3
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall) antall 0,0 0,6 5,0 2,3 2,6 0,2 0,2
Andel nyinnflyttede med psyskiske lidelelser og / eller rusmisbrukere (prosent) prosent 21 20 42 20 22 19 19
Andel med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent) prosent 26 .. .. .. .. .. ..

Kontakt