KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 46 50 50 46 48 50 50 50 50 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 43 50 49 47
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 34 28 .. 30 14 12 15 14 20 5 11 16 .. 15 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 19 22 22 21 27
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 100 .. 60 .. 67 33 100 .. 100 50 100 60 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 350 .. 67 63 ..
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 33 19 18 19 35 11 10 15 32 32 37 32 26 39 28 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 25 25 29 28 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. .. 47 34 35 5 110 88 8 3 1 8 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 122 64 98 82 76
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 1 264 1 247 1 284 1 196 1 351 3 186 3 019 3 104 1 045 14 478 5 353 5 889 4 957 4 386 1 571 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 7 704 6 905 6 447 6 034 6 268
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 50 .. 54 64 33 36 39 26 48 67 51 53 58 39 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 44 37 38 41 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 26 .. 24 22 18 18 23 13 17 14 20 20 21 14 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 16 16 19 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. 100 94 96 95 96 82 96 94 100 100 97 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 90 79 96 94 99
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 21 25 21 22 15 91 100 90 68 154 62 89 99 72 24 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 175 180 138 119 121
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 383 1 284 520 787 2 236 1 786 1 060 1 008 8 001 1 600 1 363 3 623 2 280 383 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 840 2 752 3 973 3 186 3 308
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 89 100 102 100 100 73 -14 80 68 81 88 93 101 100 75 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 83 96 73 79 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 .. 37 45 13 2 992 598 724 904 405 4 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 171 144 139 238 91

Kontakt