KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 911 928 961 7 233 7 935 45 903 46 549 20 249 60 977 63 379 13 466 13 435 14 217 31 850 35 610 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 48 605 50 921 57 263 54 337 63 271
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,0 3,1 3,2 7,8 8,3 4,2 4,3 .. 6,9 7,3 7,4 7,4 .. 4,4 5,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 4,6 4,9 .. 5,3 6,2
Landbrukseiendommer (antall) antall 300 297 296 933 954 10 821 10 769 .. 8 786 8 716 1 825 1 806 .. 7 211 7 179 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 10 471 10 389 .. 10 314 10 267
Jordbruksbedrifter (antall) antall 49 47 46 380 371 1 941 1 902 .. 2 054 2 032 378 377 .. 1 479 1 453 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 4 176 4 118 .. 4 035 3 986
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 11 023 11 387 11 038 88 203 86 468 424 497 421 865 .. 532 951 529 266 81 600 81 333 .. 356 828 356 089 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 995 047 999 003 .. 999 171 998 306
Produktivt skogareal (dekar) dekar 4 657 5 125 5 069 41 755 52 058 3 320 173 3 301 721 .. 1 883 421 1 883 402 278 991 253 987 .. 5 229 898 5 229 338 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580 1 378 342
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 46,2 229,0 8,7 91,8 196,3 367,8 614,4 86,7 1 422,3 586,7 340,2 573,8 119,2 102,9 115,4 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 459,1 508,8 771,8 761,6 719,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 16,8 133,6 8,7 30,1 140,9 180,8 307,3 47,3 617,9 419,2 228,1 305,5 77,9 73,2 34,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 255,1 401,4 621,2 470,5 607,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 29,4 95,4 0,0 61,7 55,4 187,0 307,1 39,4 804,4 167,5 112,1 268,3 41,3 29,7 81,4 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 204,0 107,4 150,6 291,1 111,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 4 18 0 887 1 746 352 526 267 84 75 52 1 518 1 267 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 1 841 2 047 2 455 1 915 1 761
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 0 6 6 21 33 417 491 178 286 353 53 51 47 381 384 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 431 435 467 447 504

Kontakt