KOSTRA nøkkeltall

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stavanger Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 927 911 928 961 7 233 45 265 45 903 46 549 20 249 60 977 12 291 13 466 13 435 14 217 31 850 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 660 48 605 50 921 57 263 54 337
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,1 3,0 3,1 3,2 7,8 4,2 4,2 4,3 .. 6,9 6,7 7,4 7,4 .. 4,4 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,6 4,6 4,9 .. 5,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 300 300 297 296 933 10 821 10 821 10 769 .. 8 786 1 825 1 825 1 806 .. 7 211 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 10 471 10 471 10 389 .. 10 314
Jordbruksbedrifter (antall) antall 53 49 47 46 380 1 998 1 941 1 902 .. 2 054 390 378 377 .. 1 479 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 4 237 4 176 4 118 .. 4 035
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 11 278 11 023 11 387 11 038 88 203 420 964 424 497 421 865 .. 532 951 82 541 81 600 81 333 .. 356 828 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 996 267 995 047 999 003 .. 999 171
Produktivt skogareal (dekar) dekar 4 657 4 657 5 125 5 069 41 755 3 320 173 3 320 173 3 301 721 .. 1 883 421 278 991 278 991 253 987 .. 5 229 898 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 1 377 545 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 105,7 46,2 229,0 8,7 91,8 1 235,9 367,8 614,4 86,7 1 422,3 599,3 340,2 573,8 119,2 102,9 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 839,4 459,1 508,8 771,8 761,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,6 16,8 133,6 8,7 30,1 144,2 180,8 307,3 47,3 617,9 345,7 228,1 305,5 77,9 73,2 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 557,3 255,1 401,4 621,2 470,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 104,1 29,4 95,4 0,0 61,7 1 091,7 187,0 307,1 39,4 804,4 253,6 112,1 268,3 41,3 29,7 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 282,1 204,0 107,4 150,6 291,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 4 18 1 352 887 1 746 352 526 124 84 75 52 1 518 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 2 370 1 841 2 047 2 455 1 915
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 3 0 6 6 21 547 417 491 178 286 44 53 51 47 381 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 528 431 435 467 447

Kontakt