KOSTRA nøkkeltall

Stange - 0417 (Hedmark)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stange Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 15,3 15,6 15,6 15,7 15,4 16,1 16,3 20,8 13,5 17,5 16,1 16,3 20,8 13,5 17,5 8,6 8,7 9,0 8,9 11,1 20,7 20,3 20,7 20,6 20,6 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 16,4 17,4 17,9 17,1 17,2 16,4 17,4 17,9 17,1 17,2 16,4 17,4 17,9 17,1 17,2
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 62,5 63,6 63,6 64,0 62,9 52,4 49,0 54,0 54,2 68,4 52,4 49,0 54,0 54,2 68,4 47,4 46,0 45,7 47,1 46,5 82,0 83,2 82,5 82,2 81,3 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 44,1 43,6 43,6 45,9 46,2 44,1 43,6 43,6 45,9 46,2 44,1 43,6 43,6 45,9 46,2
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 24,1 17,6 17,6 20,0 19,6 32,3 30,4 35,1 28,7 25,7 32,3 30,4 35,1 28,7 25,7 41,3 39,2 37,6 36,6 35,8 31,8 31,3 28,1 26,3 25,5 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 39,5 37,4 33,7 34,6 25,2 39,5 37,4 33,7 34,6 25,2 39,5 37,4 33,7 34,6 25,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 56,3 54,3 54,3 53,5 52,0 34,4 37,1 35,7 32,6 25,9 34,4 37,1 35,7 32,6 25,9 42,6 42,0 40,6 40,3 37,0 10,8 10,4 10,4 11,3 12,8 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 56,8 56,1 55,8 54,9 54,8 56,8 56,1 55,8 54,9 54,8 56,8 56,1 55,8 54,9 54,8
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 673 681 640 723 775 984 1 053 1 202 1 224 1 262 984 1 053 1 202 1 224 1 262 1 635 1 671 1 798 1 976 2 076 1 287 1 400 1 585 1 661 1 587 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 881 950 1 039 1 216 1 190 881 950 1 039 1 216 1 190 881 950 1 039 1 216 1 190
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 14 773 14 773 13 291 24 182 19 518 16 386 22 352 18 116 19 819 16 837 16 386 22 352 18 116 19 819 16 837 14 773 16 924 18 619 20 532 21 811 20 637 21 056 21 842 22 719 22 739 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 15 499 15 269 14 968 19 238 25 122 15 499 15 269 14 968 19 238 25 122 15 499 15 269 14 968 19 238 25 122
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 262 374 552 452 613 718 800 838 1 595 1 464 718 800 838 1 595 1 464 1 036 1 155 1 417 1 582 1 382 894 866 903 1 024 1 138 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 799 1 121 1 050 1 035 1 220 799 1 121 1 050 1 035 1 220 799 1 121 1 050 1 035 1 220
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 27 27 27 27 27 286 299 401 261 356 286 299 401 261 356 485 477 499 516 678 2 121 2 087 2 151 2 164 2 358 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 327 353 371 356 359 327 353 371 356 359 327 353 371 356 359
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 665 670 636 710 757 866 918 1 001 1 047 1 092 866 918 1 001 1 047 1 092 1 210 1 203 1 309 1 426 1 603 772 842 922 1 026 1 035 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 779 844 938 1 013 1 077 779 844 938 1 013 1 077 779 844 938 1 013 1 077
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 76 034 78 647 75 919 86 326 91 057 94 308 97 580 98 748 102 888 114 736 94 308 97 580 98 748 102 888 114 736 92 041 94 047 101 024 106 097 134 734 144 801 159 029 175 021 195 994 193 895 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 76 218 81 457 89 109 96 162 102 279 76 218 81 457 89 109 96 162 102 279 76 218 81 457 89 109 96 162 102 279
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.