KOSTRA nøkkeltall

Stange - 3413 (Innlandet)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stange Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,9 3,8 4,1 4,3 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 1,4 1,4 1,5 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 876 2 378 2 684 2 895 2 618
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 880 1 034 1 212 1 303 1 247
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 117 969 1 124 1 238 735
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 253 275 310 322 346
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,7 3,8 3,2 3,2 3,4
Utlån per innbygger (antall) antall 1,4 2,0 2,4 2,3 2,6
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 12,6 12,2 13,3 12,8 15,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. 13,2 16,6 18,1 16,1
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt