4409_0226
4409_0226
kostra
2019-10-19T10:15:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Sørum, faktaark Sosialtjeneste Sørum

KOSTRA nøkkeltall

Sørum - 0226 (Akershus)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørum Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 291 317 292 309 8 831 8 895 8 572 8 539 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 11 352 11 560 11 630 11 795
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 66 71 63 49 2 052 1 992 1 834 1 678 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 2 180 2 155 2 015 1 863
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 100 114 112 118 3 044 3 152 3 107 3 249 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 4 181 4 377 4 632 4 890
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 53 50 42 38 1 005 933 909 963 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 1 251 1 141 1 221 1 310
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 94 119 106 101 3 989 4 349 3 379 3 337 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 5 268 5 870 4 927 4 961
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 21 19 15 15 697 702 615 653 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 663 617 595 671
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 129 155 139 175 3 834 4 125 4 352 4 642 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 5 777 5 978 6 326 6 660
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt