4393_0226
4393_0226
kostra
2019-11-13T07:45:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Sørum, faktaark Barnehager Sørum

KOSTRA nøkkeltall

Sørum - 0226 (Akershus)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørum Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 80,9 84,9 91,3 86,6 79,6 81,9 82,8 83,2 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 83,5 84,4 85,2 85,2
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 88,8 91,4 94,7 94,0 89,9 91,1 91,6 91,9 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 91,8 92,4 92,6 92,5
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 93,4 95,7 96,9 98,4 96,2 96,8 97,1 97,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,7 97,3 97,1 97,0
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 35,5 39,2 36,5 34,4 53,7 53,7 52,7 52,3 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 47,2 46,9 46,5 46,2
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,3 6,3 6,4 6,1 6,3 6,2 6,3 6,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,2 6,2 6,2 6,0
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 37,6 33,2 34,4 .. 36,3 36,7 37,2 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 33,2 33,5 33,9
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 2,0 2,0 1,6 2,0 3,8 3,7 3,1 3,0 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 3,9 4,2 3,2 3,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 53 54 63 65 55 58 60 65 59 62 64 69 60 63 65 70 57 59 62 66
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 69,6 77,6 81,3 82,0 73,4 76,0 79,6 82,4 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 80,2 81,7 83,7 85,2
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 19,1 19,8 19,4 19,1 16,3 16,2 16,0 15,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 17,2 16,8 16,7 16,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 128 763 139 462 149 173 153 458 122 622 130 500 136 827 145 547 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 129 170 135 096 142 927 150 019
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 44 44 50 50 46 48 49 53 48 50 51 55 48 50 52 55 46 48 49 52
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.