KOSTRA nøkkeltall

Sortland - Suortá - 1870 (Nordland)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sortland Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 655 2 744 3 493 3 321 108 259 109 916 114 601 125 030 108 259 109 916 114 601 125 030 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 56 739 59 683 58 909 65 467 56 739 59 683 58 909 65 467
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,6 3,7 4,7 4,5 3,2 3,2 3,4 3,7 3,2 3,2 3,4 3,7 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 3,0 3,2 3,1 3,5 3,0 3,2 3,1 3,5
Landbrukseiendommer (antall) antall 738 737 737 730 34 122 33 956 33 956 34 028 34 122 33 956 33 956 34 028 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 18 960 18 879 18 879 18 809 18 960 18 879 18 879 18 809
Jordbruksbedrifter (antall) antall 78 73 76 68 7 124 6 967 6 859 6 839 7 124 6 967 6 859 6 839 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 2 161 2 142 2 072 1 992 2 161 2 142 2 072 1 992
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 21 099 20 652 21 836 21 661 1 562 262 1 558 434 1 562 192 1 594 643 1 562 262 1 558 434 1 562 192 1 594 643 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 554 177 555 065 558 536 551 485 554 177 555 065 558 536 551 485
Produktivt skogareal (dekar) dekar 47 588 45 297 45 297 47 750 12 540 879 12 432 815 12 432 815 12 613 957 12 540 879 12 432 815 12 432 815 12 613 957 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 4 482 266 4 494 335 4 494 335 4 514 149 4 482 266 4 494 335 4 494 335 4 514 149
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 6,4 98,8 295,7 11,9 1 435,0 1 156,3 1 177,5 1 048,7 1 435,0 1 156,3 1 177,5 1 048,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 174,0 436,3 490,6 494,8 174,0 436,3 490,6 494,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 5,4 63,6 55,9 8,5 448,8 581,8 434,6 326,7 448,8 581,8 434,6 326,7 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 119,5 279,3 171,2 256,1 119,5 279,3 171,2 256,1
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,0 35,2 239,8 3,4 986,2 574,5 742,9 722,0 986,2 574,5 742,9 722,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 54,5 157,0 319,4 238,7 54,5 157,0 319,4 238,7
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 174 37 523 262 2 685 3 201 4 299 4 899 2 685 3 201 4 299 4 899 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 1 010 1 364 2 133 1 711 1 010 1 364 2 133 1 711
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 56 61 47 53 1 827 1 823 1 554 1 560 1 827 1 823 1 554 1 560 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 985 883 764 992 985 883 764 992

Kontakt