KOSTRA nøkkeltall

Sortland - Suortá - 1870 (Nordland)

Kirke

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kirke

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sortland Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)5 prosent 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)7 prosent 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)2 prosent 83,8 82,5 81,9 80,9 80,4 81,8 80,7 80,0 79,6 79,5 81,8 80,7 80,0 79,6 79,5 75,7 74,4 73,6 72,9 71,7 72,7 71,3 70,5 69,8 68,6 82,8 81,7 81,1 80,5 79,8 82,8 81,7 81,1 80,5 79,8 82,8 81,7 81,1 80,5 79,8
Døpte i prosent av antall fødte (prosent)3 prosent 77,0 73,7 80,2 70,8 70,6 80,5 71,4 69,6 70,3 69,9 80,5 71,4 69,6 70,3 69,9 64,2 60,6 58,9 56,9 56,8 57,8 55,3 53,6 51,9 51,4 73,8 68,5 66,7 66,9 61,6 73,8 68,5 66,7 66,9 61,6 73,8 68,5 66,7 66,9 61,6
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)4 prosent 69,6 66,0 56,1 63,2 59,7 74,6 73,9 71,9 72,3 71,4 74,6 73,9 71,9 72,3 71,4 64,6 63,0 61,2 59,5 57,7 61,5 60,0 57,9 56,3 54,4 70,8 68,9 67,5 64,9 65,6 70,8 68,9 67,5 64,9 65,6 70,8 68,9 67,5 64,9 65,6
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent) prosent 95,5 96,6 90,0 92,4 88,6 97,2 96,6 95,3 93,7 94,5 97,2 96,6 95,3 93,7 94,5 92,3 90,8 90,2 89,2 87,5 90,4 88,8 88,2 87,4 85,5 98,8 97,0 97,9 99,6 92,0 98,8 97,0 97,9 99,6 92,0 98,8 97,0 97,9 99,6 92,0
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)6 prosent 5,7 6,4 6,6 7,1 6,9 6,3 7,2 7,3 7,7 7,7 6,3 7,2 7,3 7,7 7,7 9,3 10,3 10,3 10,9 11,2 10,7 11,8 11,7 12,3 12,6 5,6 6,3 6,2 6,5 6,5 5,6 6,3 6,2 6,5 6,5 5,6 6,3 6,2 6,5 6,5
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr) kr 569 591 617 632 630 677 681 686 730 739 677 681 686 730 739 604 615 633 654 657 583 591 607 628 631 734 733 748 790 799 734 733 748 790 799 734 733 748 790 799
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)1 kr 81 181 249 257 249 18 20 19 20 15 18 20 19 20 15 18 19 18 19 18 35 35 36 38 37 19 24 26 29 31 19 24 26 29 31 19 24 26 29 31
1Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.
2I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er "prikket" fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune.
3Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere "dåpshandlinger i soknet" benyttet.
4Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.
5Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.
6Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Befolkningstallene er per 31.12 i statistikkåret. Indikatoren er derfor beheftet med en liten feilkilde. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.
7Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Kontakt