KOSTRA nøkkeltall

Sørreisa - 1925 (Troms Romsa)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørreisa Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 67 77 98 94 103 4 817 4 878 5 098 4 872 4 764 114 839 117 021 118 409 118 964 116 264 134 007 136 648 138 784 139 365 135 912 4 066 4 122 4 160 4 026 3 941 4 066 4 122 4 160 4 026 3 941
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 24 23 24 22 19 1 090 1 054 1 032 956 886 27 011 26 454 25 498 24 130 22 517 29 373 28 787 27 817 26 391 24 680 1 053 983 923 819 760 1 053 983 923 819 760
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 18 19 39 27 42 1 106 1 243 1 381 1 437 1 496 39 184 40 815 42 789 44 391 44 617 48 476 49 291 53 378 54 993 54 713 999 1 002 1 038 1 031 1 033 999 1 002 1 038 1 031 1 033
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 4 7 11 6 11 615 593 593 615 654 11 920 11 760 12 034 12 616 13 007 13 199 13 180 13 742 14 377 14 774 459 457 480 452 463 459 457 480 452 463
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 41 40 41 43 43 2 065 2 304 1 754 1 695 1 684 53 399 57 163 47 787 49 750 48 174 64 232 66 908 57 014 58 562 56 717 1 936 1 895 1 404 1 442 1 412 1 936 1 895 1 404 1 442 1 412
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 6 8 15 16 19 677 650 694 625 610 9 087 8 740 8 758 9 234 9 172 10 351 9 589 9 549 10 022 9 865 336 316 315 321 342 336 316 315 321 342
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 13 31 41 53 47 2 020 2 341 2 712 2 703 2 630 52 470 55 537 60 361 61 467 58 735 64 499 66 902 72 236 73 198 69 547 1 750 1 867 2 080 1 995 2 014 1 750 1 867 2 080 1 995 2 014
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt