KOSTRA nøkkeltall

Sørreisa - 1925 (Troms Romsa)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørreisa Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 11,4 11,4 11,4 11,4 18,2 9,0 9,5 9,0 9,6 9,9 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 4,9 5,8 5,9 6,8 6,8 4,9 5,8 5,9 6,8 6,8
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 45,5 45,5 45,5 45,5 50,0 35,2 33,6 34,2 34,5 35,4 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 54,3 54,3 55,2 55,1 56,5 54,3 54,3 55,2 55,1 56,5
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 69,2 18,7 51,2 62,1 87,9 42,0 41,3 39,3 38,5 41,5 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 35,9 34,3 28,9 28,4 31,2 35,9 34,3 28,9 28,4 31,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 54,5 54,5 54,5 54,5 50,0 48,1 48,0 46,7 47,1 45,7 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 32,5 31,7 30,8 29,4 27,1 32,5 31,7 30,8 29,4 27,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 855 1 813 2 170 2 500 2 293 1 402 1 487 1 584 1 716 2 134 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 2 223 2 551 2 763 2 993 3 235 2 223 2 551 2 763 2 993 3 235
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 11 750 12 150 17 300 17 050 17 864 14 411 14 514 15 271 16 988 16 133 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 11 477 12 094 14 865 18 169 14 845 11 477 12 094 14 865 18 169 14 845
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 0 70 242 2 688 872 749 861 1 379 1 408 1 608 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 892 1 715 1 478 2 260 2 392 892 1 715 1 478 2 260 2 392
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 5 5 5 5 8 283 313 304 324 340 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 91 109 112 127 128 91 109 112 127 128
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 760 1 723 2 117 2 398 2 237 1 306 1 368 1 459 1 593 1 829 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 1 490 1 543 1 706 1 901 2 143 1 490 1 543 1 706 1 901 2 143
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 138 045 136 909 168 114 190 159 176 136 81 986 81 610 84 533 90 979 105 093 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 131 391 135 098 150 233 169 194 189 924 131 391 135 098 150 233 169 194 189 924
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.