KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2021.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 556 554 555 528 490 8 895 8 572 8 539 8 151 11 530 . . . . 15 424 49 581 50 283 51 445 53 972 20 182 117 021 118 409 118 964 116 264 109 932 136 648 138 784 139 365 135 912 130 114 12 263 12 519 12 194 11 561 11 182
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 124 117 111 81 79 1 992 1 834 1 678 1 447 2 303 . . . . 3 166 10 983 10 522 10 200 10 243 2 488 26 454 25 498 24 130 22 517 21 499 28 787 27 817 26 391 24 680 23 987 2 974 2 890 2 662 2 394 2 253
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 233 239 265 261 211 3 152 3 107 3 249 3 171 4 129 . . . . 5 752 18 682 19 804 20 735 22 452 10 124 40 815 42 789 44 391 44 617 41 747 49 291 53 378 54 993 54 713 51 871 4 823 5 147 4 978 4 903 4 693
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 61 48 68 88 57 933 909 963 1 014 1 405 . . . . 1 858 4 418 4 700 4 915 5 390 1 974 11 760 12 034 12 616 13 007 12 924 13 180 13 742 14 377 14 774 14 898 1 324 1 223 1 276 1 251 1 190
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 265 220 225 200 217 4 349 3 379 3 337 3 134 4 272 . . . . 6 039 25 608 21 968 23 274 24 094 8 341 57 163 47 787 49 750 48 174 43 475 66 908 57 014 58 562 56 717 51 816 5 687 4 833 4 999 4 640 4 377
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 28 30 27 27 25 702 615 653 706 930 . . . . 1 132 2 709 2 772 3 075 3 361 757 8 740 8 758 9 234 9 172 8 124 9 589 9 549 10 022 9 865 8 881 696 744 784 744 660
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 274 302 261 266 225 4 125 4 352 4 642 4 326 6 250 . . . . 7 596 24 020 26 008 26 726 27 038 10 272 55 537 60 361 61 467 58 735 54 809 66 902 72 236 73 198 69 547 65 081 5 521 6 181 6 104 5 472 5 402
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt