KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 .. 47 48 49 47 49 .. .. .. .. 49 44 46 48 44 .. 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 43 50 49 47
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 52 23 33 38 34 16 17 16 18 23 .. .. .. .. 15 17 20 19 17 11 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 19 22 22 21 27
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 100 .. .. 100 .. 67 86 50 .. .. .. .. 80 200 67 86 83 .. 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 350 .. 67 63 ..
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 46 27 25 29 33 16 18 31 26 36 .. .. .. .. 27 20 20 29 26 17 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 25 25 29 28 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 1 .. 4 .. 48 23 40 47 136 .. .. .. .. 111 191 176 234 153 .. 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 122 64 98 82 76
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 391 264 270 282 272 6 486 6 201 6 354 6 244 9 328 .. .. .. .. 9 815 26 402 25 511 24 947 26 730 6 018 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 7 704 6 905 6 447 6 034 6 268
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 33 43 37 52 44 41 44 37 39 38 .. .. .. .. 38 40 45 44 42 58 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 44 37 38 41 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 10 14 12 14 11 22 21 18 21 17 .. .. .. .. 18 17 18 23 19 19 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 16 16 19 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 100 .. 83 .. 95 98 95 94 91 .. .. .. .. 93 93 80 92 96 .. 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 90 79 96 94 99
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 10 13 5 6 11 201 164 180 205 179 .. .. .. .. 202 582 532 485 435 33 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 175 180 138 119 121
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 90 101 121 149 101 4 765 4 482 3 344 3 521 4 093 .. .. .. .. 4 228 14 795 12 787 12 498 12 171 2 967 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 840 2 752 3 973 3 186 3 308
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 99 89 100 98 95 92 94 92 100 89 89 88 92 95 97 92 94 93 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 83 96 73 79 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall 28 20 26 37 17 53 38 69 66 94 .. .. .. .. 144 679 614 730 555 342 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 171 144 139 238 91

Kontakt