KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 506 1 451 1 876 1 735 1 155 49 283 49 898 55 837 53 716 103 686 . . . . 97 534 115 514 119 995 134 227 167 935 0 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 660 48 605 50 921 57 263 54 337
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,4 3,2 4,2 3,9 2,6 3,7 3,8 4,2 .. 4,5 . . . . 4,3 4,1 4,3 4,6 .. 0,0 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,6 4,6 4,9 .. 5,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 447 447 445 443 442 13 486 13 127 13 174 .. 23 225 . . . . 22 446 28 401 27 940 29 173 .. 145 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 10 471 10 471 10 389 .. 10 314
Jordbruksbedrifter (antall) antall 148 145 144 137 138 4 066 3 847 3 840 .. 6 447 . . . . 4 922 6 457 6 613 6 552 .. 32 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 4 237 4 176 4 118 .. 4 035
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 32 417 32 068 32 562 32 311 32 132 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 1 697 428 . . . . 1 322 221 1 754 062 1 813 682 1 839 403 .. 7 566 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 996 267 995 047 999 003 .. 999 171
Produktivt skogareal (dekar) dekar 1 308 1 308 1 279 1 301 1 301 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 8 631 515 . . . . 7 851 134 9 824 933 9 526 595 10 287 417 .. 257 745 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 1 377 545 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 209,6 1,0 0,0 8,4 51,4 1 509,0 613,5 830,7 715,1 1 414,3 . . . . 1 547,3 3 264,2 2 403,7 7 346,4 4 038,9 0,2 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 839,4 459,1 508,8 771,8 761,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 150,5 1,0 0,0 8,4 51,4 1 206,6 525,0 289,3 491,9 714,9 . . . . 937,8 1 834,9 1 149,5 1 248,7 1 262,3 0,2 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 557,3 255,1 401,4 621,2 470,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 302,4 88,5 541,4 223,2 699,4 . . . . 609,5 1 429,3 1 254,2 6 097,7 2 776,6 0,0 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 282,1 204,0 107,4 150,6 291,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 5 13 0 0 2 2 073 1 231 1 539 1 015 3 550 . . . . 2 285 3 112 3 237 4 012 5 073 0 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 2 370 1 841 2 047 2 455 1 915
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 26 8 2 5 10 541 635 476 454 920 . . . . 973 1 382 1 201 1 425 1 466 3 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 528 431 435 467 447

Kontakt