KOSTRA nøkkeltall

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sokndal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 102 108 111 99 75 1 821 1 823 1 654 1 223 5 279 4 878 5 098 4 872 4 764 2 738 4 878 5 098 4 872 4 764 2 738 449 438 312 281 3 356 117 021 118 409 118 964 116 264 110 053 136 648 138 784 139 365 135 912 130 235 12 263 12 519 12 194 11 561 11 573
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 19 28 26 15 15 353 353 304 229 1 082 1 054 1 032 956 886 568 1 054 1 032 956 886 568 100 94 64 47 573 26 454 25 498 24 130 22 517 21 554 28 787 27 817 26 391 24 680 24 042 2 974 2 890 2 662 2 394 2 352
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 28 39 33 17 11 483 560 523 373 1 580 1 243 1 381 1 437 1 496 768 1 243 1 381 1 437 1 496 768 98 131 70 63 1 038 40 815 42 789 44 391 44 617 41 622 49 291 53 378 54 993 54 713 51 746 4 823 5 147 4 978 4 903 4 752
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 17 14 17 21 14 187 159 177 131 662 593 593 615 654 412 593 593 615 654 412 63 60 41 30 500 11 760 12 034 12 616 13 007 12 869 13 180 13 742 14 377 14 774 14 843 1 324 1 223 1 276 1 251 1 220
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 26 33 36 23 13 904 697 608 447 1 968 2 304 1 754 1 695 1 684 902 2 304 1 754 1 695 1 684 902 195 136 93 90 1 124 57 163 47 787 49 750 48 174 43 661 66 908 57 014 58 562 56 717 52 002 5 687 4 833 4 999 4 640 4 567
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 34 31 35 30 17 238 207 246 134 569 650 694 625 610 307 650 694 625 610 307 86 83 55 59 466 8 740 8 758 9 234 9 172 8 111 9 589 9 549 10 022 9 865 8 868 696 744 784 744 678
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 66 78 88 75 67 977 1 075 968 644 2 831 2 341 2 712 2 703 2 630 1 549 2 341 2 712 2 703 2 630 1 549 266 254 182 227 2 018 55 537 60 361 61 467 58 735 54 994 66 902 72 236 73 198 69 547 65 266 5 521 6 181 6 104 5 472 5 690
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt